Fakta

 

Narkotikalagen
All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och använda i Sverige.

Narkotikabrott delas in i tre kategorier:

För ringa narkotikabrott döms den som innehar mindre mängder narkotika för eget bruk eller har använt narkotika. Innehav av mindre än 50 gram cannabis döms som ringa narkotikabrott.
Straffet är böter upp till sex månaders fängelse.

För narkotikabrott döms den som innehar något större doser eller säljer mindre mängder narkotika. Innehav mellan 50 gram och 2,5 kilo cannabis döms som narkotikabrott.
Straffet är upp till tre års fängelse.

För grovt narkotikabrott döms den som hanterar större mängder narkotika, eller om gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet, som att hen till exempel har sålt till barn och ungdomar.
Innehav av mer än 2,5 kilo cannabis döms som grovt narkotikabrott.
Straffsatsen är från två till tio års fängelse. Vid upprepade särskilt grova narkotikabrott kan straffet förlängas upp till 18 års fängelse.

Ungdomar och lagen
I Sverige blir en straffmyndig vid 15 år. Det betyder att  personen kan åtalas och dömas i domstol. Är en yngre än 15 år och gjort sig skyldig till brott lämnas ärendet vidare till de sociala myndigheterna.
En person under 15 år kan bli skadeståndsskyldig för brottsliga handlingar, även om hen inte kan åtalas och dömas.

Polisen kan fortfarande utreda händelsen och sedan lämna ärendet till sociala myndigheter.
Socialtjänsten utreder om det finns behov av att sätta in något typ av stöd åt den unge eller hens familj. Det kan till exempel vara samtal, kontaktperson eller ett program som är inriktat på att lösa den typen av hjälp som personen anses behöva.

Drogtester i skolan
Om skolan misstänker att en elev missbrukar droger ska de alltid ta kontakt med berörda myndigheter. Eleven ska då lämna ett urinprov.

Drogtester får inte genomföras i skolan utan ett fullt och riktigt samtycke från eleven och vårdnadshavarna, om eleven inte är myndig. En elev har alltid rätt att avstå från att ta ett test utan att behöva förklara varför.
Om skolan ändå vill att eleven genomför ett urinprov tar de kontakt med polisen, som kan tvinga en person att göra ett test.

Skolans ansvar
All personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om en elev under 18 år misstänks använda narkotika.
Misstänks en elev för langning eller försäljning av narkotikaklassade medel är skolan skyldig till att anmäla direkt till polisen, oavsett om eleven är omyndig eller myndig. Även om det bara rör en misstanke eller en oro.
Dessutom är skolan skyldig att förebygga psykisk och fysisk ohälsa, vilket betyder att de måste verka för en drogfri skola.

Källor:
Polisen
Åklagarmyndigheten
Sveriges riksdag
Skolverket
CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Lawline
Brottsrummet

Redaktionen